Ελλάδα

Δεν καταθέτει πρόταση μομφής η Νέα Δημοκρατία

Δεν καταθέτει πρόταση μομφής η Νέα Δημοκρατία

Παρά τις διαδοχικές συσκέψεις αλλά και την κινητοποίηση των βουλευτών, που εκκλήθησαν στο γραφείο του Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. ο Αντώνης Σαμαράς κλίνει στην απόφαση να μην καταθέσει πρόταση μομφής

Σύμφωνα με πληροφορίες, και παρά το γεγονός ότι μία πρόταση μομφής θα οδηγούσε στο άμεσο πάγωμα της συζήτησης για το δημοψήφισμα στη Βουλή, η ηγεσία της Ν.Δ. μοιάζει να επιλέγει να μην κάνει χρήση του όπλου που της παρέχει ο Κανονισμός της Βουλής.

Κι αυτό προκειμένου να μην κατηγορηθεί ότι αρνείται την ετυμηγορία των πολιτών και ότι παρατείνει την εκκρεμότητα. Αντιθέτως, όσα αναμένεται να συμβούν εφεξής θα είναι της απολύτου ευθύνης της κυβέρνησης και των βουλευτών που τη στηρίζουν, σημείωνε στέλεχος της Ν.Δ. Πάντως, η προεργασία έχει γίνει και, συνεπώς, το χαρτί της πρότασης μομφής παραμένει σε κάθε περίπτωση στη διάθεση του κ. Σαμαρά.

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς επεδίωξε νωρίτερα να συμπήξει μέτωπο με τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη και την Προέδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά. Ωστόσο, αρνητική υπήρξε η στάση του Ποταμιού καθώς τα στελέχη του θεωρούν μία τέτοια πρωτοβουλία ως αναντίστοιχη της κρισιμότητας της συγκυρίας και ως κίνηση που θα λειτουργούσε, τελικά, συσπειρωτικά προς τα κόμματα της συμπολίτευσης. Το Ποτάμι, άλλωστε, επιδιώκει να έχει διακριτό ρόλο στο φιλευρωπαϊκό μέτωπο και να μην καταστεί παρακολούθημα της Ν.Δ. του κ. Σαμαρά.

Ιδού τί προβλέπει το άρθρo 142 του Κανονισμού της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας:

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

πηγή: kathimerini.gr / Γιώργος Π. Τερζής

Σχόλια

Ελλάδα

Περισσοτερα στην κατηγορια Ελλάδα

Copyright © 2015-2016 Clevernews

Share via
Copy link