Γνώμες

Ίδρυση φορέα υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων

Ίδρυση φορέα υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων

Σκοπός των ΟΤΑ δεν είναι η επιχειρηματικότητα από πλευράς τους. Σκοπός είναι η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας των πολιτών, της υγιούς, της εξωστρεφούς, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης αναλογίας φοιτητών-σπουδαστών και κατοίκων. Αντί λοιπόν να οικοδομείται γύρω απ αυτόν τον πυλώνα μια πόλη έντασης ανθρωπίνου κεφαλαίου, η Θεσσαλονίκη είναι πρωταθλητής στην ανεργία των νέων και έτοιμη να υποδεχτεί νέες στρατιές ανέργων από τις επιχειρήσεις-παιδιά της μακροχρόνιας στρεβλής ανάπτυξης.

 

Προτείνω την ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην οποία ο Δήμος μέσω των φορέων του θα συμμετέχει στο ποσοστό που του επιτρέπεται βάσει νόμου. Επιπλέον ως μέλη-μεριδιούχοι θα κληθούν να είναι οι επιχειρηματίες-υποστηρικτές της προσπάθειας.Η συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης που βασίζεται στις αρχές τις Κοινωνικής Οικονομίας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μπορεί πέραν της ιδιωτικής χρηματοδότησης και των κερδών από την δραστηριότητά της, να αντλήσει πόρους από το Κοινωνικό Ταμείο αλλά και από διάφορα προγράμματα της Ε.Ε.Μια αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρία η οποία θα κινηθεί στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα η οποία πέραν του κοινωνικοοικονομικού οφέλους θα αποτελέσει δύναμη εξωστρέφειας της πόλης.Θα απευθύνεται σε πολίτες του Δήμου αλλά και περιφερειακών και γενικότερα κριτήριο θα αποτελούν η επιχειρηματική ιδέα, η προοπτική υλοποίησης και η δέσμευση εγκατάστασης στα όρια του νομού.

 

Η θερμοκοιτίδα θα προσφέρει δωρεάν στις νεοφυείς επιχειρήσεις:

 

Βοήθεια στη δημιουργία εταιρικού σχήματος

Παροχή χώρου εργασίας με βασικό εξοπλισμό και ευρυζωνική σύνδεση, καθώς και των απαραίτητων νομικών και λογιστικών υπηρεσιών

Καθοδήγηση επιχειρηματικού σχεδιασμού με στόχο το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος

Ανάδειξη περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας

Συνδρομή στην προσπάθεια δικτύωσης στην αγορά (συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές)

Συνδρομή στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδιασμού, τη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και στρατηγική επικοινωνίας

Ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και προγραμμάτων επιδότησης και συνδρομή στην προσπάθεια εξεύρεσης αναπτυξιακών κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές ή εταιρίες

Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής νέων επιχειρηματιών με αντίστοιχους άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Επιδότηση συμμετοχής σε προγράμματα εργασίας με την μορφή πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην ΕΕ

 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει

 

Αφού έχουν επιλεγεί να προχωρήσουν σε σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Παραμονή στην κοιτίδα της ιδρυτικής ομάδας για χρονικό διάστημα 3-12 μηνών ανάλογα με το αντικείμενο

Την παραχώρηση στην δημοτική επιχείρηση του δικαιώματος συμμετοχής με ποσοστό έως 5% της νεοϊδρυθείσας εταιρείας

 

 

Οι υποστηρικτές απολαμβάνουν

 

Άμεση πρόσβαση σ ένα μοναδικό δίκτυο καινοτόμων επιχειρήσεων και ανίχνευσης επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών

Ενίσχυση της δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου του δήμου

Άμεση και έμμεση προβολή της εταιρίας του στην επικοινωνιακή πλατφόρμα της δημοτικής επιχείρησης

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία συμβουλευτικής και γενικότερης ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων

 

 

 

Οι υποστηρικτές θα στηρίζουν είτε μέσω της ετήσιας οικονομικής συμβολής τους καλύπτοντας μέρος των δαπανών, είτε με την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των ιδεών

 

Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης2Επιμέλεια πρότασης- κειμένου Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης

Σχόλια

Περισσοτερα στην κατηγορια Γνώμες

Copyright © 2015-2016 Clevernews